2014

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 12.7.2014 Paikka Ruikan Erän Pirtti, Ruikka

LILLEBERGIN SUKUSEURA RY

ROVANIEMI

97170 JAATILA

1§ Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Erkki Riikonen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi vuosikokouksen.

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Riikonen, sihteeriksi Marja-Leena Puittinen, pöytäkirjan tarkastajiksi Elsa Kristo ja Markku Lilleberg, ja ääntenlaskijoiksi Ilkka Sandqvist ja Markku Lilleberg.

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksesta on ollut ilmoitukset Lapin Kansassa (4.7.) ja Pohjolan Sanomissa (11.7.) sekä Lillebergin Sukuseuran sivuilla (4.7.), kokous on kutsuttu määräaikana koolle. Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esitetyn muotoisena.

5§ Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot.

Esiteltiin sukuseuran tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat vuosilta 2011 – 2013 sekä luettiin tilintarkastajien lausunnot.

6§ Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Yksimielisesti myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus.

Marja-Leena Puittinen luki toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelmaan lisättiin Lillebergin sukuhaudan hoidon siirtäminen seurakunnalle. Muuten asiakirjat vahvistettiin sellaisenaan. Jäsenmaksun suuruus päätettiin pitää ennallaan (20 €) ja osallistumismaksu vuosikokoukseen on 10 €.

8§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Paavo Lilleberg. Hallituksen jäseniksi valittiin Marja-Leena Puittinen, Anu Niskala, Ulla Ylipää, Markku Lilleberg, Ilkka Sandqvist, Juhani Posio ja Jorma Lilleberg.

9§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Pirjo Lilleberg-Wilen ja Raija Lantto. Varatilintarkastajiksi valittiin Seija Matinmikko ja Mika Lilleberg.

10§ Muut keskusteltavat asiat.

- Välitettiin terveiset Norjasta Lillian ja Odd Harvard Fossilta.

- Kyselyä tuli myös sukuhaudan hoitamisen jatkosta ja kokous päätti, että sukuseura ottaa jatkossa vastatakseen Martin ja Elsa Kristiina Lillebergin haudan hoidon ja Rovaniemen seurakunnan kanssa tehdään viiden (5) vuoden sopimus haudan hoidosta. Sihteeri valtuutettiin hoitamaan asiaa.

-Keskusteltiin siitä miten saisimme myös nuoret osallistumaan sukuseuran toimintaan. Ehdotettiin sähköpostiosoitteiden saamista nuoriltakin, jolloin voisimme sitä kautta tiedottaa sukuseuran toiminnasta. Keskusteltiin myös Facebookin tai Twitterin käyttämisestä. Sukuseuralla on Facebook-sivusto, mutta sihteeri valtuutettiin selvittämään sivusto nykyinen tilanne.

11§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti varsinaisen sukuseuran vuosikokouksen. Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen Erkki Riikonen kertoi Dagmarin sukuhaarasta.