Säännöt

I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Lillebergin Sukuseura r.y., jonka kotipaikka on Rovaniemen mlk. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on selvittää Martin Andersenin (myöhemmin Lilleberg), s. 20.01.1851 Fetsundissa Norjassa, suvun jäsenistöä, sen vaiheita, historiaa, vaalia suku- ja sukulaisuusperinteitä sekä edistää jäsenten välistä yhteenkuuluvaisuutta.

Sukuseura toteuttaa tarkoitustaan:

- järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaa edistäviä samantapaisia tilaisuuksia,

- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,

- auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita ja henkilöiden kuulumista sukuun ja saattamalla tulokset sukulaisten tietoon,

- harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa,

- pitämällä luetteloa ja arkistoa suvun jäsenistä,

- voi hankkia suvun vaiheisiin liittyvää ja toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,

- edistämällä eri tavoin suvun jäsenten välistä yhteenkuuluvuutta kunnioittaen itse kunkin oikeutta ja vapautta säilyttää loukkaamattomana omat vakaumuksensa ja tapansa välttäen samalla näihin liittyviä kannanottoja kuten esimerkiksi kansallisuuteen, kieleen, syntyperään, uskontoon, puolueisiin, politiikkaan, aatteelliseen, vakaumukseen liittyvissä tai muutoinkin yhteenkuuluvuutta vähentävissä asioissa. Näistä aiheista voidaan kuitenkin järjestää ennalta ilmoitettuja erillisiä kokouksia.

II Sukuseuran jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka:

- on isän tai äidin puolelta Martin Lillebergin jälkeläinen tai sukulainen joko alenevassa polvessa tai tämän esivanhempien kautta, tai

- on edellä mainittujen henkilöiden aviopuoliso, ottolapsi, huoltaja, näiden lähisukulainen tai -omainen. Edellä mainitut henkilöt hyväksyy jäseneksi sukuseuran hallitus. Lisäksi sukuseuran kokous voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi henkilön, jonka sukulaisuusedellytyksiä ei voida sitovasti osittaa, mutta siihen on todennäköisiä perusteita tai joka toiminnallaan on sukuseuralle hyödyllinen.

Yhteisöjäseneksi voidaan ottaa sukuseuran toimintaan läheisesti liittyvä rekisteröity sukuseura tai muu rekisteröity yhdistys, jonka sukuseuran kokous hyväksyy.

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta sukuseuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa sukuseurasta mikäli:

- ilmenee pitäviä todisteita, jotka osoittavat, ettei hän täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden

ehtoja,

- jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen,

- toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa sukuseuran mainetta.

Erottamisesta päättää sukuseuran kokous.

Varsinaisilta ja yhteisö jäseniltä perittävät liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet päättää sukuseuran vuosikokous. Hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta sairauden, asevelvollisuuden, työkyvyttömyyden tai muun sellaisen syyn vuoksi.

Sukuseuran nuorisojäsen on seuran jäsenen alle 18-vuotias, joka on vapaa jäsenmaksuista. Sukuseuran ainaisjäsen on varsinainen jäsen, joka suorittaa jäsenmaksunsa kymmenkertaisena yhdellä kertaa.

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on ansioitunut sukuseuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsen- ja liittymismaksuista.

III Sukuseuran hallinto ja nimenkirjoitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu sukuseuran vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja neljästä kahdeksan (4-8) jäsentä, joiden toimikausi on sukuseuran vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenet suositellaan valittavaksi eri sukuhaaroista.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sukuseuran jäsenistä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Sukuseuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri yksin ja muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

10§

Sukuseura voi toiminnan tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia, perustaa rahastoja sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

IV Sukuseuran tilit

11§

Tilikausi on kalenterivuosi. Tilivuoden tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto tilien ja hallinnon tarkastuksesta hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen sukuseuran vuosikokousta.

V Sukuseuran kokoukset

12§

Sukuseuran kokouksen kutsuu koolle seuran hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kunkin jäsenen tiedossa olevaan osoitteeseen tai julkaisemalla kutsu seitsemän (7) päivää ennen kokousta valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Sukuseuran vuosikokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä touko-elokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Sukuseuran kokouksessa on jokaisella täysi-ikäisellä jäsenmaksun suorittaneella jäsenellä yhteisö- ja nuorisojäseniä lukuun ottamatta yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

13§

Sukuseuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

10. Käsitellään sukuseuran jäseneksi liittymisasiat 4§:n mukaisesti

11. Päätetään hallituksen esityksestä seuran vaakunasta, sen käyttämismuodoista ja jakoperusteista

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13. Keskustellaan muista jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon yhdistyslain 23 § ja 24 § määräykset

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukuseuran kokouksen päätettäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

VI Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

14§

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

Sukuseura voidaan purkaa, jos vähintään sama äänten (2/3) enemmistö kannattaa sitä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidetyssä perättäisessä sukuseuran kokouksessa.

15§

Sukuseuran purkautuessa sen varat käytetään sukuseuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

16§

Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

V. 2011 Sukuseuran sääntöihin tehty muutos: sukuseuran jäseniksi voidaan hyväksyä myös Martinin sisarusten jälkeläiset.